top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení,

tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

1. Správce osobních údajů

a)  Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.


b)  Správce Vašich údajů je:


společnost Quantitative trading s.r.o., IČ: 10703047, se sídlem Strakonická 3363/2d, 150 00 Praha 5 vedená u Městského soudu v Praze sp.zn. C 346397.

dále jako správce


c)  Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů: tel.: +420 770 157 277

e-mail: support@quantitative-trading.com

2. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

a) Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

Aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých služeb a obchodní sdělení Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR k marketingovým účelům, a to pro

 • zaslání informací (novinky, aktuální cenové nabídky) o službách dodávaných správcem

 • vedení databáze pro přímý marketing

 • zjišťování informací o Vaší spokojenosti se službami a akcemi

 

zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

     

b) Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svoji službu na základě smlouvy.

  

c) Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

d) Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

3. Osobní údaje a jejich zpracování

a)  Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • základní identifikační údaje – jméno a příjmení, titul, adresu bydliště, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ, datum narození

 • kontaktní údaje – telefonní čísla a e-mailové adresy

 • informace o službách, které Vám poskytujeme

 • informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů nebo kontaktních formulářů.

 • fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách

 • síťové identifikátory – podrobně viz článku 6 této informace

 

b) Zdroj osobních údajů – osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku.


c)  Doba zpracování – informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v zákonech.

Ostatní informace uchováváme po dobu 5 let od jejich poskytnutí. Osobní údaje zpracovávané pouze pro marketingové účely budou zpracovávány do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 5 let.

Po uplynutí uvedené doby správce požádá o udělení souhlasu opětovně, pokud ho neobdrží, tak budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.


d) Předávání dat – osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení. Při zpracování zakázek pak využíváme různé systémy, které máme většinou nainstalovány na našich zařízeních. Pokud tomu tak není a systém provozuje externí dodavatel, máme s ním uzavřené odpovídající smlouvy a hlídáme, aby i on se o Vaše data staral s patřičnou zodpovědností a v souladu s GDPR. U všech zpracovatelů se staráme o to, aby i oni zpracovávali Vaše osobní údaje bezpečně a plně v souladu s GDPR.

Osobní údaje nebudeme předávat žádnému jinému subjektu.

 

4. Vaše práva

a) V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedené adresy nebo písemně na adresu sídla společnosti. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

 

b) Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů – jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

c) Právo na přístup k osobním údajům - jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

d) Právo na opravu – za daných podmínek máte obecně právo na opravu svých osobních údajů.

e) Právo na výmaz/právo být zapomenut – ve stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

f) Právo na omezení zpracování – správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

g) Právo na přenositelnost údajů – na základě Vaší žádosti může správce poskytnout Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

h) Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování – pokud máte za to, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

i) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – kdykoliv se můžete obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

j) Právo odvolat souhlas – Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře na webových stránkách správce nebo zasláním odvolání na e-mail nebo adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

 

5. Zpracovatel osobních údajů


Pokud nám svěříte ke zpracování podklady, které obsahují osobní údaje nebo zpracováváme objednávku, k jejíž realizaci jsou osobní údaje dalších osob nutné, pak jsme vůči těmto osobním údajům v pozici zpracovatele.

Podklady pro takovéto objednávky (které mohou obsahovat osobní údaje) zpracováváme v souladu s těmito informacemi a po dobu nezbytně nutnou.

 

6. Síťové identifikátory, Cookies

a) Náš webový server dále shromažďuje určitá data, která automaticky předává Vámi používaný prohlížeč. Mezi ně patří:

 • název Vašeho poskytovatele internetových služeb

 • adresu webové stránky, ze které jste nás navštívili

 • datum a dobu Vaší návštěvy.

 

Automaticky předávaná data ukládáme, abychom na jejich základě vytvořili anonymní statistiku využití, která nám umožňuje posoudit využití webových stránek a ty pak utvářet podle poptávky a cílové skupiny. Kromě toho ukládáme a používáme Vaše data, abychom Vám prostřednictvím našich webových stránek poskytli maximální výhody. Konkrétně sem patří:

 • vývoj a provedení nových, na míru šitých, služeb

 • zodpovězení Vašich dotazů týkajících se našich produktů a služeb. Tato data nepoužíváme k Vaší osobní identifikaci.


b) Použití 'Cookies'


Správce v rámci svého webového serveru a systému používá Cookies, abychom Vám usnadnili a zjednodušili používání našich webových stránek. „Cookies“ je malý textový soubor, který se při návštěvě našich webových stránek uloží na pevném disku Vašeho počítače a který při použití našich webových stránek může uložit Vaše osobní preference, ale také technické údaje. To má pro Vás především tu výhodu, že pokaždé když navštívíte naše stránky, nemusíte znovu zadávat informace obsažené v Cookies. Cookies samy o sobě nutně neobsahují ani neodhalují osobní údaje. Nicméně když zadáváte své osobní informace na našich webových stránkách, mohou být spojeny s daty uloženými v Cookies. Provozovatelé jiných internetových stránek však k těmto údajům nemají žádný přístup.

Správce používá dočasné soubory Cookies. Tyto Cookies neobsahují žádné osobní údaje a budou použity pouze pro statistické účely s cílem přizpůsobit internetové stránky, a to jak nyní, tak v budoucnu, přáním a potřebám uživatele. Pokud ve Vašem počítači akceptujete použití Cookies, budou tam Cookies uloženy po dobu 5 let, když je předtím nevymažete. Můžete si sami určit, zda použití Cookies povolíte. Ve většině (výchozích) nastavení internetových prohlížečů jsou Cookies automaticky akceptovány. Nicméně můžete ve svém prohlížeči nastavit zákaz používání Cookies. Chtěli bychom Vás ale upozornit, že odmítnutí Cookies může omezit použití a služby našich internetových stránek.

7. Platnost

Tento dokument je platný od 01.06.2020 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti https://www.quantitative-trading.com/

bottom of page